Temeljni pravni akt

TEMELJNI PRAVNI AKT IZDAJATELJA SPLETNEGA PORTALA ZON – ZASAVSKE ONLAJN NUVICE

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Člen
S tem odlokom se ustanavlja elektronski medij, spletni portal ZON, njegovo urejanje, izdajanje, financiranje.

2. Člen
Ime medije je ZON – Zasavske onlajn nuvice, v nadaljevanju ZON.

3. Člen
Izdajatelj ZON-a je: Srečko Grmšek s.p., Turje 75, 1431 Dol pri Hrastniku, odgovorna oseba Srečko Grmšek.

4. Člen
Portal novice objavlja po nedoločenem časovnem intervalu, odvisnem od dogodkov in novic iz območja zasavske regije.

5. Člen
ZON deluje v slovenskem jeziku na domeni www.zon.si, ki je last izdajatelja.

2. GLAVNI NAMEN IN CILJI PORTALA

6. Člen
Portal je namenjen obveščanju in izobraževanju prebivalcev na območju zasavske regije (občin Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Litija, Radeče) z vsem, kar se v njihovi bližini dogaja in kar je v javnem interesu. Cilj portala je ažurno objavljanje objektivnih in celovitih informacij.

7. Člen
Portal objavlja programske vsebine in informacije o:
– Delu organov občin in njegovih delovnih teles,
– Delu vaških in krajevnih skupnosti,
– Delu javnih zavodov, društev in drugih organizacij,
– Vseh področjih dela in življenja v občini,
– Problematiki posameznih področij,
– Prireditvah, javnih in zasebnih dogodkih,
– Predlogih, pobudah, odzivih, stališčih in mnenjih občanov ter pravnih oseb,
– Delu lokalnih gospodarstev, podjetij in podjetnikov posameznikov,
– Razvoju turizma v Zasavju,
– Programih in delovanju osnovnih, srednjih šol in vseh vsesplošnih združevanjih z namenom pridobivanja znanja.
Programske vsebine temeljijo na zaščiti slovenskega jezika, svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti, svobodnem pretoku informacij, odprtosti za različna mnenja, avtonomnosti urednika in uredniškega odbora ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin v skladu s zasnovami in kodeksi na osebni odgovornosti avtorjev prispevkov za posledice njihovega dela. Odgovorni urednik ima pravico zavrniti objavo posamezne programske vsebine, če je v nasprotju z Zakonom o medijih.

8. Člen
Portal ureja glavni urednik, s pomočjo sodelavcev. Urednika imenuje izdajatelj Srečko Grmšek s.p. do razrešitve po odločitvi izdajatelja. Urednik svoje delo opravlja prostovoljno in za svoje delo ni plačan.

9. Člen
Portal ima odgovornega urednika, ki ga imenuje izdajatelj. Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje programske zasnove ter za vsako objavljeno informacijo v skladu z Zakonom o medijih.

10. Člen
Viri financiranja portala so:
– Lastni (Srečko Grmšek s.p.)
– Prihodek od oglasov in drugih sporočil
– Drugi prihodki

3. OGLAŠEVANJE

Oglaševalske vsebine so oglasi in druge vrste plačanih obvestil (oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba z namenom, da bi s tem pospeševala pravno promet proizvodov, storitev, nepremičnin, pravic ali obveznosti, pridobivala poslovne partnerje ali si v javnosti ustvarjala ugled in dobro ime. Objavljajo se lahko tudi neplačani oglasi, po dogovoru z izdajateljem in odgovornim urednikom.

4. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

11. Člen
Na portalu so poleg imena glasila, dostopni tudi naslednji podatki:
– Odgovorni urednik in njegov kontakt
– Izdajatelj

Kraj in datum: Dol pri Hrastniku, 3. 3. 2014
Izdajatelj Srečko Grmšek s.p.