Programska zasnova ZON

V prepričanju, da je svoboda mišljenja, izražanja, sporočanja in sprejemanja obvestil ter mnenj brez vmešavanja katerih koli organov oblasti oziroma drugih institucij ena temeljnih vrednot demokratične družbe, ima spletni portal ZON – Zasavske onlajn nuvice naslednjo programsko zasnovo:

  1. ZON je samostojen, neodvisen in nestrankarski spletni portal, ki deluje na področju lokalnih skupnosti, lokalnega gospodarstva, politike, umetnosti in kulture in vsega, kar je povezano z življenjem v regiji Zasavje. Objave na ZONu so v skladu z odgovornim in spoštljivim ravnanjem z javno besedo in vsemi drugimi oblikami medijske komunikacije (fotografija, slika …). Člani uredništva in sodelavci imajo neodtujljivo pravico do izražanja življenjskih in svetovno nazorskih prepričanj, vendar pa morajo vselej upoštevati pravico drugega, da ima drugačno prepričanje. Aktivna udeležba članov uredništva in sodelavcev v političnih strankah in opravljanje funkcij v političnih strankah nista zaželena.
  2. ZON je starostno, spolno, svetovnonazorsko, versko, statusno, državljansko, jezikovno ali kako drugačne pluralen medij. Člani uredništva in sodelavci imajo pravico do svobodnega ustvarjanja, komuniciranja, opredeljevanja in izražanja. Ta svoboda je lahko omejena samo z ustavo, zakoni in demokratičnimi standardi, vendar pa morajo člani uredništva in sodelavci ne glede na svoje lastne interese ali interese aktualne oblasti oziroma parcialne politične, kapitalske in druge interese svobodo govora vedno postaviti v službo javnosti. V tem smislu ZON svobodo govora razume kot visoko etično odgovornost do javne besede.
  3. Sodelavci ZONa si prizadevajo za dosledno spoštovanje človekovih pravic ter zato nasprotujejo vsem kršitvam državljanskih, nacionalnih, verskih, rasnih, spolnih in drugih pravic ter svoboščin. Prav tako nasprotujejo izzivanju, razpihovanju in povzročanju nestrpnosti. V okviru tega si uredništvo pridružuje pravico, da zavrne vsako, pa čeprav naročeno besedilo, ki vsebuje neresnično, rasistično, nacionalistično, hujskaško, nasilno, pornografsko, žaljivo ali podobno (drugače nezakonito) vsebino.
  4. ZON si prizadeva za spoštovanje in razvoj demokratičnih inštitucij na vseh ravneh, zavzemajo se za dosledno osebno odgovornost vseh nosilcev javnih funkcij in kritično presojajo njihovo ravnanje, še zlasti tistih, ki so jim volivci zaupali oblast oziroma tistih, ki sestavljajo centre politične, kapitalske ali druge moči.
  5. Novinarski in oglasni deli ZONa je ločen. Člani uredništva in sodelavci v svojih prispevkih ne smejo prikrito oglaševati, prav tako za svoje delo ne smejo sprejemati ne finančnih ne drugih materialnih daril večjih vrednosti. Odgovorni urednik medija lahko prepove objavo oglasa, če oceni, da je v nasprotju s programsko zasnovo medija in/ali z zakonom.
  6. Uredništvo ZONa dosledno spoštujejo avtorske in njim sorodne pravice ter objavlja samo izvirne prispevke oziroma prispevke, katerih avtorske pravice so nesporno pridobljene.
  7. Odgovorni urednik ZONa je avtonomna funkacija, ki na uredniškem, kadrovskem, materialnem in razvojnem področju deluje po svoji vesti, vendar pa v dogovoru z izdajateljem upoštevata skupne interese in določila.

Neža Šabanovič Grmšek,
odgovorna urednica
Dol pri Hrastniku, 6. marec 2014